معاونت پژوهش و فناوری- فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی
فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/19 | 
 دانلود فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی
بسمه تعالی

معاونت پژوهش و فناوری
 
فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی
توجه: رعایت نکات زیر در برگزاری کارگاه‌های آموزشی ضروری است:
الف) کارگاه‌ها باید وجه تجربی و عملی داشته باشند و مهارت‌ شرکت‌کنندگان را در موضوع مربوط ارتقاء دهند.
ب) طرح برگزاری کارگاه‌ در قالب فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های آموزشی (فایل پیوست) تهیه و پس از تصویب در شورای گروه، تایید معاون پژوهش و فناوری و رئیس دانشکده به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه شود. فرم و کلیه مستندات مربوط باید بصورت مکانیزه (الکترونیکی) تهیه شوند.
ج) ثبت و اطلاع رسانی کارگاه حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری در سامانه جامع کارگاه ها (workshop.khu.ac.ir) انجام شود.
د) از شرکت کنندگان در کارگاه نظرسنجی کتبی انجام و به معاونت پژوهش و فناوری گزارش شود.
ه)  پس از برگزاری کارگاه‌، گزارش فعالیت به همراه مستندات مربوطه (عکس یا فیلم) تهیه و در اختیار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گیرد تا نسبت به انتشار عمومی آنها اقدام شود.
و) کلیه مستندات مالی برگزاری کارگاه (صورتجلسه یا رسید پرداخت حق الزحمه مدرس و فاکتورهای مربوط به سایر هزینه ها) در اختیار معاونت پژوهش و فناوری قرار گیرد. حداقل ۷۰% از کل هزینه های انجام شده باید به پرداخت حق الزحمه مدرس تعلق بگیرد.
 
عنوان کارگاه به فارسی  
         
عنوان کارگاه به انگلیسی  
        
درخواستکننده برگزاری کارگاه  
 
۱- شرح موضوع کارگاه
 
 
۲- هدف از برگزاری کارگاه
 
 
۳- ضرورت برگزاری کارگاه
 
 
 
۴- حامیان برگزاری کارگاه (حقوقی و حقیقی)
نام حامیان نوع حمایت میزان حمایت
     
     
     
     
 
۵- مجری کارگاه
نام و نام خانوادگی  
شغل / سمت  
مرتبه علمی  
آدرس الکترونیکی  
تلفن تماس  
 
۶- مکان و زمان برگزاری کارگاه
مکان تاریخ روز ساعت
       
 
۷- تعداد و نوع شرکت‌کنندگان در کارگاه
تعداد مدعوین  
شغل مدعوین  
 
۸- برنامه اجرایی کارگاه
عنوان فعالیت مسئول زمان
     
     
     
     
 
۹- نیازهای پشتیبانی برگزاری کارگاه
ردیف عنوان نیاز حجم نیاز مسئول تأمین نیاز
       
       
       
       
 
 
۱۰- هزینه‌های برگزاری کارگاه
موارد هزینه نام واحد حجم واحد هزینه واحد (ریال) جمع هزینه (ریال)
         
         
         
         
         
         
         
         
جمع  
 
۱۱- مصوبه گروه آموزشی
تاریخ جلسه بند صورتجلسه متن مصوبه
     
 
 
۱۲- فرم‌های آموزشی کارگاه
ضمیمه شود
 
 
امضای مجری کارگاه                                 امضای مدیر گروه آموزشی                             امضای معاون پژوهش و فناوری دانشکده
    تاریخ: .....................                                   تاریخ: ...............................                              تاریخ: ........................................................
 
 
امضای رئیس دانشکده
تاریخ: .............................
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find-35.24936.58329.fa.html
برگشت به اصل مطلب