معاونت پژوهش و فناوری- آیین نامه ها
آیین نامه کمک هزینه دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/16 | 

دانلود آیین نامه کمک هزینه دانشجویان


پیوست شماره هشت (موضوع مصوبه ۳۳) ۹۸/۰۶/۱۱
آیین­نامه کمک به طرح پایان­ نامه دانشجویان مقطع کارشناسی­ارشد
و رساله دانشجویان مقطع  دکتری تخصصی دانشگاه خورازمی

مقدمه: برای بهبود کیفیت پژوهش در دوره­های تحصیلات تکمیلی وتشویق به ارائه خروجی های معتبر علمی، با پیشنهاد معاونت پژوهشی و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، آیین­نامه کمک به طرح پایان­نامه دانشجویان مقطع کارشناسی­ارشد و رساله دانشجویان مقطع  دکتری تخصصی دانشگاه خورازمی به شرح ذیل است:

ماده ۱- پایان­ نامه­ های مقطع کارشناسی ­ارشد و رساله ­های مقطع ­دکتری­­ تخصصی دانشجویان به دو دسته عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی و میدانی) و غیرعملی (تئوری و غیرآزمایشگاهی) تقسیم می­شوند که مبنای آن پروپوزال تصویب شده و اظهار نظر کمیته­های تخصصی دانشکده­های مربوط می­باشد.

ماده ۲- مبالغ اختصاص ­یافته در قالب کمک به طرح پایان­ نامه و رساله (به صورت مجزا از گرنت اختصاصی عضو هیات علمی) به استاد راهنما پرداخت و بر طبق ضوابطی که در بندهای این آیین نامه آمده هزینه می شود.

ماده ۳- مبالغ اختصاص­یافته برای کمک به طرح پایان­نامه­ها و رساله­ها به شرح ذیل است:
۳-۱- کمک به پایان­نامه مقطع کارشناسی­ارشد با ماهیت غیرعملی برابر «۱۰» میلیون ریال می­باشد که پرداخت «۵۰» درصد دوم آن منوط به ارائه یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان­نامه، چاپ شده در (ISC با سطح حداقل Q۳ و مجلات لیست شده در سایت Scopus و Web of Science) می­باشد.
تبصره ۱- دانشجویان موضوع این بند برای استفاده از کمک «۵۰» درصد دوم، می­بایست حداکثر در نیم­ سال تحصیلی چهارم دفاع کرده باشند و سنوات نداشته باشند.
۳-۲- کمک به پایان­نامه مقطع کارشناسی­ارشد با ماهیت عملی برابر «۳۰» میلیون ریال می­باشد که پرداخت «۳۳» درصد آن منوط به ارائه یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان­نامه، چاپ شده در (ISC با سطح حداقل (Q۳ برای رشته­های علوم انسانی و ارائه یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان­نامه، چاپ­شده در مجلات لیست شده در سایت Scopus و Web of Science برای رشته­های علوم پایه و فنی- مهندسی می­باشد.
تبصره ۲- دانشجویان موضوع این بند برای استفاده از کمک «۳۳» درصد، می­بایست حداکثر در نیم­ سال تحصیلی پنجم دفاع کرده باشند و سنوات نداشته باشند.
۳-۳- کمک به رساله مقطع دکتری­تخصصی با ماهیت غیر­عملی برابر «۲۰» میلیون ریال می­باشد که پرداخت «۵۰» درصد دوم آن منوط به ارائه یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از رساله، چاپ شده در (ISC با سطح (Q۱ برای رشته­های علوم انسانی و ارائه یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از رساله، چاپ شده در مجلات JCR (با سطح Q۱ و Q۲) برای رشته­های علوم پایه و فنی-مهندسی می­باشد.
تبصره ۳- دانشجویان موضوع این بند برای استفاده از کمک «۵۰» درصد دوم، می­بایست حداکثر در نیم­ سال تحصیلی نهم دفاع کرده باشند و سنوات نداشته باشند.
۳-۴- کمک به رساله مقطع دکتری تخصصی با ماهیت عملی برابر «۶۰» میلیون ریال می­باشد که پرداخت «۳۳» درصد آن منوط به ارائه یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از رساله، چاپ شده در مجلات Scopus برای رشته ­های علوم انسانی و ارائه یک مقاله علمی-پژوهشی مستخرج در رساله، چاپ شده در مجلات JCR (با سطح Q۱ و Q۲) برای رشته­ های علوم پایه و فنی-مهندسی می­باشد.
تبصره ۴- دانشجویان موضوع این بند برای استفاده از کمک «۳۳» درصد، می­بایست حداکثر در نیم ­سال تحصیلی دهم دفاع کرده باشند و سنوات نداشته باشند.

ماده ۴- نحوه پرداخت کمک به رساله­های مقطع دکتری تخصصی و پایان ­نامه­ های مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر است:
۴-۱- پایان­ نامه مقطع کارشناسی ارشد با ماهیت غیرعملی «۱۰» میلیون ریال:
الف- پرداخت مبلغ «۲/۵» میلیون ریال پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه کمیته تخصصی دانشکده؛
ب- پرداخت مبلغ «۲/۵»  میلیون ریال پس از دفاع از پایان­نامه،
ج-  پرداخت مبلغ «۵» میلیون ریال مشروط به ارائه مقاله چاپ شده مستخرج از پایان نامه (حداکثر یکسال پس از تاریخ دفاع)
۴-۲- پایان­ نامه مقطع کارشناسی ارشد با ماهیت عملی «۳۰» میلیون ریال:
الف- پرداخت مبلغ «۱۰» میلیون ریال پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه کمیته تخصصی دانشکده؛
ب- پرداخت مبلغ «۱۰»  میلیون ریال پس از دفاع از پایان­نامه،
ج-  پرداخت مبلغ «۱۰» میلیون ریال مشروط به ارائه مقاله چاپ شده مستخرج از پایان نامه (حداکثر یکسال پس از تاریخ دفاع)
۴-۳- رساله مقطع دکتری تخصصی با ماهیت غیرعملی «۲۰» میلیون ریال:
الف- پرداخت مبلغ «۵» میلیون ریال پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه کمیته تخصصی دانشکده؛
ب- پرداخت مبلغ «۵» میلیون ریال پس از دفاع از رساله،
ج-  پرداخت مبلغ «۱۰» میلیون ریال مشروط به ارائه مقاله چاپ شده مستخرج از رساله (حداکثر یکسال پس از تاریخ دفاع)
۴-۴- رساله مقطع دکتری تخصصی با ماهیت عملی «۶۰» میلیون ریال:
الف- پرداخت مبلغ «۱۵» میلیون ریال پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه کمیته تخصصی دانشکده؛
ب- پرداخت مبلغ «۱۵» میلیون ریال پس از ارائه گزارش تأیید شده معاونت آموزشی دانشگاه مبنی بر ۵۰% پیشرفت کار رساله،
ج-  پرداخت مبلغ «۱۰» میلیون ریال پس از دفاع از رساله،
د-  پرداخت مبلغ «۲۰» میلیون ریال مشروط به ارائه مقاله چاپ شده مستخرج از رساله (حداکثر یکسال پس از تاریخ دفاع)

ماده ۵- نحوه هزینه کرد
۵-۱- پایان نامه ها و رساله های با ماهیت غیر عملی
الف- تا سقف «۱۰۰» درصد کل مبلغ، برای خرید و جمع آوری اطلاعات، نرم افزارها، خرید کتاب به شرط تحویل به کتابخانه مرکزی،
ب- تا سقف مبلغ «۶» میلیون ریال برای شرکت دانشجوی مقطع دکتری تخصصی در سمینار (هر سمینار ۳ میلیون ریال)،
ج- تا سقف مبلغ «۳» میلیون ریال برای شرکت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در سمینار.
۵-۲- پایان نامه­ ها و رساله ­های با ماهیت عملی
الف- تا سقف «۱۰۰» درصد کل مبلغ، برای خرید مواد شیمیایی، خدمات آزمایشگاهی، خرید اطلاعات، هزینه های عملیات صحرایی،
ب-  تا سقف مبلغ «۶» میلیون ریال برای شرکت دانشجوی مقطع دکتری تخصصی در سمینار (هر سمینار ۳ میلیون ریال)،
ج- تا سقف مبلغ «۳» میلیون ریال برای شرکت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در سمینار.
تبصره ۱- کمک اختصاص یافته به هر رساله یا پایان نامه تا شش ماه پس از تاریخ دفاع قابل استفاده است.
تبصره ۲- کمک اختصاص یافته برای قسمت منوط به مقاله تا یک سال پس از تاریخ دفاع قابل استفاده است.
تبصره ۳- تمام مبالغ با ارائه مدارک مثبته پرداخت می شود.
تبصره ۴- کمک اختصاص یافته برای انجام طرح­های پژوهشی و حق الزحمه پژوهشی قابل استفاده نمی­باشد.

ماده ۶- صرفا دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و بعد از آن و دانشجویان دوران روزانه مقطع دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و بعد از آن، در شمول این آیین نامه اجرایی قرار می گیرند.

ماده ۷- این آیین ­نامه اجرایی در «۷» ماده و «۸» تبصره در جلسه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۸ هیات امنای دانشگاه خوارزمی برای اجرا از تاریخ ابلاغ به تصویب رسید.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find-35.6939.68536.fa.html
برگشت به اصل مطلب