منو های اصلی
Skip to Content

کارگاه همکاری های علمی ایران و آلمان

مدیر پژوهشی دانشگاه خوارزمی در کارگاهی که روز چهارشنبه مورخ 1396/07/26 در وزارت علوم درباره همکاری های علمی ایران و آلمان، تشکیل شد، شرکت نمودند.