کارگاه ثبت شرکتهای دانش بنیان و زایشی

کارگاه ثبت شرکتهای دانش بنیان و زایشی در روز چهارشنبه 1396/08/17 در سالن دانشکده علوم زمین ، توسط دکتر سید حسین حسینی لواسانی برگزار گردید . 

رئوس مطالب:
- انواع شرکت ها
- ثبت شرکت
- قوانین شرکت های دانش بنیان
- چگونگی فرآیند دانش بنیان شدن شرکت ها
- آشنایی با شرکت های زایشی