کارگاه آشنایی با فرایند های پژوهشی دانشگاه خوارزمی