کارگاههای هفته پژوهش ۱۳۹۶

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی در نظر دارد به مناسبت هفته پژوهش، کارگاه های آموزشی- پژوهشی برای اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان گرامی  و کارکنان عزیز این دانشگاه برگزار نماید. لیست کارگاههای آموزشی- پژوهشی این معاونت به شرح جدول ذیل می باشد:

 
ردیف نام کارگاه مدرس
۱ کارگاه ثبت اختراع، حق امتیاز یا اندیشه گواه دکتر خواستار
۲ نحوه تاسیس شرکت های فن آور، آیین نامه ها و قوانین دکتر لواسانی
۳ آشنایی با آیین نامه نشر دکتر فشاری
۴ کاربرد سرویس های Office ۳۶۵ در آموزش و پژوهش دکتر عبادتی
۵ آشنایی با نرم افزارهای رفرنس نویسی در تدوین گزارش های پژوهشی دکتر علیمحمدی
۶ چگونه مرتکب سرقت علمی نشویم دکتر رجب زاده