نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی تهران و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران در آذر ماه 1395 با شعار " فرماندهی و کنترل، توسعه ملی" در محورهای تخصصی زیر برگزار می شود.

از سازمان‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی، استادان و متخصصان این حوزه دعوت می‌شود با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی، کنفرانس را یاری نمایند.