نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

 

هفته پژوهش و فناوری مبارک باد.

 

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

 

20 الی 22 آذر 1395

دانشگاه خوارزمی، پردیس کرج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی