موافقت کمیسیون نشریات وزارت علوم با اعطای اعتبار علمی پژوهشی به یک مجله

با کمال مسرت به اطلاع می رساند که کمیسیون نشریات وزارت علوم با اعطای اعتبار علمی پژوهشی به مجله

International Journal of Supply and Operation Management

که به مدیر مسئولی جناب آقای دکتر سبحان اللهی و سردبیری آقای دکتر میرزازاده در دانشگاه چاپ خوارزمی می شود موافقت نمود.

به امید پیشرفت روزافزون دانشگاه