نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قراداد هاي طرح هاي پژوهشي دانشگاه

 
رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
تاليف کتاب تحولات خانواده و ازدواج در تهران در يکصد سال اخير
دکتر امير علي احمدي
دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري
2
تاليف کتاب تحولات جمعيتي شهر تهران در يکصد سال اخير
دکتر بيژن زارع
دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري
3
انجام مطالعات با عنوان روش هاي نوين نهالکاري و اثرات آلودگي هوا بر نهال هاي کاشته شده در شهر تهران
دکتر سيد محمد حسيني
معاونت امور مناطق شهرداري
4
تهيه پهنه بندي منابع پوزولان موجود در منطقه البرز مرکزي جهت جايگزيني در توليد سيمان هاي آميخته
دکتر فریبرز مسعودي
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
5
مطالعات لرزه خيزي و لرزه شناسي مسير راه اهن سريع السير قم اصفهان به همراه ارائه آموزش در زمينه مطالعات يادشده به کارشناسان گروه زئوتکنيک
دکتر علي معصومي
شرکت مهندسين مشاور مترا
6
زئوشيمي زيست محيطي محدوده معدني آغدره –تکاب، يافتن منشا عناصر آلاينده آرسنيک ، آنتيموان و جيوه و بررسي تاثير فعاليتهاي معدنکاري و صنايع معدني در ايجاد آلودگي منابع آب، رسوبات و خاک منطقه
دکتر عبدالمجید يعقوب پور
سازمان حفاظت محيط زيست
7
موانع نهادينه سازي پژوهش در فرايند ياددهي و يادگيري دوره تحصيلي ابتدايي
بيژن عبداللهي
آموزش و پرورش شهر تهران
8
بررسي وضعيت تحصيلي پذيرفته شدگان رشته هاي علوم انساني دانشگاههاي سراسر کشور
شهناز محمدي
سازمان سنجش آموزش کشور
9
مطالعات نظري ، محيطي و بررسي مولفه هاي سند ملي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
دکتر تاجيک اسماعيلي
دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش
10
بررسي تغييرات زماني خشکي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور gis در حوزه آبريز ميناب
دکتر ضياييان
آب منطقه اي هرمزگان
11
پيش بيني خشکسالي با استفاده از تکنيک هاي آماري سنجش از دور و gis در حوزه آبريز ميناب
دکتر ضياييان
آب منطقه اي هرمزگان
 
 
  قراداد هاي طرح هاي پژوهشي دانشگاه در سال 86
رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
بررسي تاثير نسبت مولي A1/SI بر روي عملکرد کاتاليست LYNX1000
دکتر شکروي- دانشجو خانم سخاوت پور
پتروشيمي بندر امام
2
ساخت کدهاي با ماتريس بررسي توازن خلوت بر پايه ضرب دو ساختار
مرتضي اسماعيلي
مرکز تحقيقات مخابرات ايران
3
ساخت و تحليل ترکيباتي دنباله اي از کدهاي با ماتريس بررسي توازن خلوت با استفاده از کدهاي همينگ
مرتضي اسماعيلي
مرکز تحقيقات مخابرات ايران
4
بررسي روشهاي جديد نهالکاري بدون آبياري در شهرتهران
دکتر سيد محمد حسيني
سازمان پارکها و فضاي سبز شهر تهران
5
تخمين مقادير شوري حوضه آبريز رودخانه ها با روش شبکه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: رودخانه اجي چاي
دکتر فردي
مديريت منابع آب
6
بررسي تغييرات زماني خشکي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور gis در حوزه آبريز ميناب
دکتر ضياييان
آب منطقه اي هرمزگان
7
 پيش بيني خشکسالي با استفاده از تکنيک هاي آماري سنجش از دور و gis در حوزه آبريز ميناب
دکتر ضياييان
آب منطقه اي هرمزگان
8
بررسي زمينه هاي نقش آفريني شوراي عالي آموزش و پرورش در تحول آموزشي
دکتر تاجيک اسماعيلي
شوراي عالي آموزش و پرورش
9
نقد آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به سازمان تامين اجتماع
دکتر خوئيئي
موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي
10
طرح امکان سنجي استقرار بهينه روستاهاي بله جر و ميره ده درحاشيه سد چراغ ويس سقز از توابع شهرستان سقز
احمد زنگانه
بنياد مسکن انقلاب اسلامي کردستان
 
 
قراداد هاي طرحهاي پژوهشي دانشگاه در سال85
 
رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
ايجاد بانك اطلاعاتي جامع فلور ايران و بررسي پتانسيل مناطق حفاظت شده ايران در حفظ تنوع زيستي گونه هاي گياهي
دكتر فرخ قهرماني نژاد
سازمان حفاظت محيط زيست
2
تاثير سد لتيان بر وضعيت لرزه خيزي منطقه
دكتر فاطمي عقدا
شركت مديريت منابع آب
3
طرح جابجايي روستاهاي نوده كتول، سياه رودبار،دوجي،يل چشمه جديدو قرانگي جنگل
مهندس زنگانه
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
4
طرح هادي روستاهاي آلوم، ارتق حاجي و قورپليجه
مهندس زنگانه
بنياد مسكن استان گلستان
5
توليد فلز منيزيم از دولوميت به روش لويد پيدگون
دكتر مسعودي
وزارت صنايع و معادن
6
طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش
دكتر تاجيك اسماعيلي
وزارت آموزش و پرورش
7
تدوين برنامه درسي به منظور تقويت، ترويج و ارتقاي فرهنگ تعاون در بين دانش آموزان و دانشجويان
دكتر يحيي قائدي
وزارت تعاون
8
طراحي نظام ارزشيابي عملكرد دوره‌هاي آموزشي مركز تربيت مربي كرج
دكتر يحيي قائدي
سازمان فني و حرفه اي كشور – مركز تربيت مربي كرج
9
طراحي نظام ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي
دكتر بيژن عبداللهي
سازمان فني و حرفه اي كشور – مركز تربيت مربي كرج
10
طرح جامع آموزش مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي
دكتر مجيد علي عسگري
سازمان فني و حرفه اي كشور – مركز تربيت مربي كرج
11
مطالعات کاربردي و مستند سازي توسعه فن اوريسنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي
دکتر معصومي
معاونت هنرهاي سنتي و صنايعدستي
 
 
 
قراداد هاي طرحهاي پژوهشي دانشگاه در سال 84
 
 رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
مطالعه تطبيقي تغييرت اقليمي با تغييرات حوضه رودها در ايران
دكتر منيژه قهرودي تالي
مديريت منابع آب
2
مدلسازي پيش بيني اورد رودهاي منتهي به سد اميركبير
دكتر منيژه قهرودي تالي
شركت آب منطقه اي تهران
3
پتانسيل حركت رسوب در حوضه سد گلستان 2 و نقش آن بر ناپايداري و تعييرات مشخصات هندسي رودهاي قرناوه چكييك شورده و علياي گرگان
دكتر منيژه قهرودي تالي
مديريت منابع آب
4
مكان يابي مناسب جهت تغذيه حوضه كال ولايت )اسفراين) با استفاده از rs و gis
دكتر قنواتي
مديريت منابع آب
5
استفاده از تجربه و تخصص مشاور در زمينه سياسي امنيتي در طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحل كشور(ICZM)
دكتر كريمي پور
بنادر و كشتيراني
6
تهيه 14 عنوان پژوهشنامه در راستاي تعيين اولويتهاي بخش فرهنگ در گروههاي پژوهشي مربوط به پژوهشكده هاي فرهنگ هنر و ارتباطات‌
بيژن زارع
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
7
ارائه يك الگوي مناسب ارزشيابي تحصيلي و مقايسه آن ب الگوي وضع موجود در دبستانهاي تهران-(102)
دكتر محمودي- دانشجو يحيي مهاجر
آموزش و پرورش
8
راهنماي تدوين سند ملي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران بر اساس اهداف چشم انداز 20 ساله نظام
 
دكتر تاجيك اسماعيلي
دبيرخانه شوراي عالي اموزش و پرورش
9
كاربرد مدلهاي آماري بيزي در تحليل داده‌ها‌ي فيزيكي و شيميايي آبهاي سطحي شمال و جنوب شرقي تهران
دكتر اسدا.. فردي
سازمان مديريت منابع آب
10
انجام خدمات نظارت بر طرحهاي اكتشافي
 
دكتر مهرابي
شركت تحقيقات و كاربرد مواد معدني
11
مطالعه و تصحيح كليه گزارشهاي مربوط به فسيل شناسي در پروژه ايران مركزي
دكتر جهانبخش دانشيان
شركت حفاري و اكتشاف گستر پارس
12
تحقيق به منظور تعيين نقطه بهينه كاركرد واحدهاي توليد در استان خراسان
دكتر جهانشاهلو- دانشجو آقاي داودي
برق منطقه اي خراسان
13
نظارت و مشاوره در اجراي طرح پژوهشي اعتبار بخشي برنامه دوره دوساله تعليم و تربيت
خانم دكتر كديور
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
14
مطالعه تطبيقي برنامه درسي مراكز تربيت معلم كشورهاي ژاپن ، فرانسه و مالزي با ايران
آقاي دكتر ذكاوتي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
 
 
قراداد هاي طرحهاي پژوهشي دانشگاه در سال 83
رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
بررسي چگونگي ايجاد حساسيت ملي وعمومي دربين مديرانو سياستگزاران و برنامه ريزان وزارتين متبوع به ضرورت ارتباط نظام مند و معني دار بين نظام آموزش متوسطه عمومي و اموزش عالي و نقش و جايگاه رشته هاي علوم انساني دربهسازي جامعه انساني و فرهنگ عمومي جامعه
خانم فرخ لقا ريئس دانا
ستاد اجرايي طرح توسعه و تحقيقات وزارت علوم
2
توسعه و تكميل هرباريوم دانشگاه تربيت معلم و مطالعه فلور مناطق مختلف ايران
فرخ قهرماني نژاد
وزارت علوم و تحقيقات
3
فون ايران
كاظم پريور
وزارت علوم و تحقيقات
4
كمك به آزمايشگاه اكوستيك دانشگاه براي تجهيز وسايل آزمايشگاه
دكتر ارژنگ ناجي
وزارت علوم وتحقيقات
5
ICDL پروژه
عبدالرحمن وجودي
سازمان ملي جوانان
6
راهنماي تدوين سند ملي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران بر اساس اهداف چشم انداز 20 ساله نظام
 
دكتر تاجيك اسماعيلي
دبيرخانه شوراي عالي اموزش و پرورش
7
تهيه 14 عنوان پژوهشنامه در راستاي تعيين اولويتهاي بخش فرهنگ در گروههاي پژوهشي مربوط به پژوهشكده هاي فرهنگ هنر و ارتباطات‌
بيژن زارع
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
8
شبيه سازي جذب مواد معلق كلوئيدي بر روي هدايت كننده ‌هاي الكتروني
دكتر بهمني مكوندزاده
وزارت صنايع و معادن
9
بررسي و مطالعه كاني شناسي و ژئو شيميايي كاانسار آنومالي شمالي وتعيين ژنز و پراكندگي عيار آهن
دكتر مهرابي (پايان نامه امير تقوي)
وزارت صنايع و معادن
10
بررسي و تهيه وب سايت دانشجويان و محققين علوم زمين
وحد احد نژاد
وزارت صنايع و معادن
11
امكان سنجي سنتز و شناسايي نانوتيوپهاي پروسكيتي
دكتر حسين آقا بزرگ
كميته نانو فناوري وزارت علوم
12
شبيه سازي لايه هاي نازك مغناطيسي با استفاده از اتوماسيون سلولي
دكتر مهرداد قائمي
كميته نانو فناوري وزارت علوم
13
الگو دهي نانو ذرات در فاز مايع و پودر
دكتر مجلس ارا
كميته نانوفناوري وزارت علوم
14
تهيه دندرايمرهاي جديداز نسل دي بنزو سولفيدي و دي بنزو سولفوكسيدي و كاربرد انها بعنوان نانوفيلترها ، نانوكاتوليستها، نانوحسگرها و نانو آشگارسازها
دكتر شكروي
كميته نانوفناوري وزارت علوم
15
IT
حمايت پايان نامه هاي دانجشويي
شورايعالي اطلاع رساني
16
تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه
دکتر بهرنگي
وزارت علوم
 
قراداد هاي طرحهاي پژوهشي دانشگاه در سال 82
رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
بررسي و مقايسه عوامل موثر بر انگيزش تحصيلي دختران و پسران دبيرستانهاي سراسر کشور
جواد کاوسيان
آموزش و پرورش
2
آموزش جهاني و مشارکتي فاز 2 و 3
دکتر کيامنش
يونيسف
3
اگوستيک در هنر
دکتر ناجي
وزارت علوم
 
 
قراداد هاي طرحهاي پژوهشي دانشگاه در سال81
رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
تهيه راهنماي بررسي نشست زمين در نتيجه بهره برداري از آبهاي زيرزميني
دکتر فاطمي عقدا
سازمان مديريت منابع آب
2
بررسي ارتباط ميان نظام آموزش متوسطه عمومي و آموزش عالي و طراحي نظام آموزشي مطلوب براي تحقيق و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور با تاکيد بر علوم انساني
فيروزه اصغري
ستاد اجرايي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم
3
توسعه و تکميل هرباريوم دانشگاه تربيت معلم
دکتر قهرماني نژآد
وزارت علوم
 
 
قراداد های طرحهاي پژوهشي دانشگاه در سال 80
رديف
نام طرح
مجري
کارفرما
1
ساخت قطعات نيمه شفاف آلومينا
دكتر محمد حسين مجلس آرا
پژوهشكده صنايع رنگ ايران
2
تهيه آزمايشگاهي باطري ليتيم )li-ion(
دكتر محمد حسين مجلس آرا
پژوهشكده صنايع رنگ ايران
3
تهيه آزمايشگاهي sno2 thin film gas sensor
دكتر محمد حسين مجلس آرا
پژوهشكده صنايع رنگ ايران
4
بررسي تطبيقي توليد راهنماي برنامه درسي در يک ماده خاص
خانم طيبي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
5
ارزشيابي برنامه درسي علوم دوره راهنمايي
دکتر عليرضا محمودنيا
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
6
بررسي نواوريهاي آموزشي
دکتر منطقي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
7
بازنگري دروس کارشناسي دبيري رياضي
دکتر بابليان
وزارت علوم
8
بررسي عملکرد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران پيرامون تمرکز زدايي و موانع موجد در توسعه آن
دکتر رضا محمودي
آموزش و پرورش
9
شناسايي روند گسل درود د رمناطق آبرفتي سال77
دکتر فاطمي عقدا
کميته مقابله با خطارت ناشي از زلزله
10
مطالعات پهنه بندي زمين لغزش استان گيلان بامقياس 1:20000 براي مناطق با خطر لغزش 50% به بالا- سال 78
دکتر فاطمي عقدا
کار گروه تخصصي زلزله و لغزش لايه هاي زمين
11
تهيه ازمايشگاهي 2 هيدروکسي اتيل سلولز
دکتر محمود شريفي مقدم
وزارت صنايع و معادن
12
مطالعه تطبيقي بهزيستي در مراکز دولتي و غير دولتي به منظور بهينه سازي و ارائه خدمات
دکتر عبداللهي
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
13
تحليل و طراحي چارچوب عملياتي مدل توسعه پايدار محلي در فضاهاي تيپ روستايي کشور- توتک
دکترعباس بخشنده نصرت
وزارت جهاد-معاونت صنايع عمران و توسعه روستايي