سازمان ها و مراکز علمی پژوهشی

فهرست اسامی و نشانی وب سازمان ها و مراکز علمی پژوهشی

 آموزش آنلاین فیزیك 

http://www.onlinephysics.com

 انستیتو بیوفیزیك و بیو شیمی

http://www.ibb.ut.ac.ir

انستیتو پاستور ایران  

http://www.pasteur.ac.ir

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی  

http://www.iranflour.com

ایران ساینس 

http://www.irsci.com

بنیاد ایران شناسی

http://www.iranologyfo.or.ir

پارك فن آوری پردیس

http://www.techpark.ir

پژوهشكده پلیمر ایران     

http://www.ippi.ac.ir

پژوهشكده صنایع رنگ

http://www.icrc.ac.ir

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

http://www.iiees.ac.ir

پژوهشگاه دانش های بنیادی (مركز تحقیقات فیزیك نظری و ریاضی)

http://www.ipm.ac.ir

پژوهشگاه علوم و تكنولوژی دفاعی 

http://www.cressnet.com

حقوقی دادخواهی

http://www.dadkhahi.net

خانه كتاب

http://www.ketabnet.org.ir

دفتر تكنولوژی تعاون

http://www.tco.ac.ir

دفتر همكاری‌ های فن آوری ریاست جمهوری

http://www.tco.ac.ir

زبان فارسی در دنیای ارتباطات

http://www.persianfarsi.com

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

http://www.irost.net

شبكه اطلاع رسانی رشد

http://www.roshd.ac.ir

شبكه دانشگاهی و پژوهشی ایران

http://www.iranet.ir

شبكه علمی كشور

http://www.iranscience.net

شبكه مدرسه

http://www1.schoolnet.ir/fa

شرکت مطالعات اقتصادی سامانه

http://www.samanehgroup.com

شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان

http://www.istt.org

علمی دانش فضایی

http://www.spacescience.ir

فرهنگستان ادب و زبان فارسی

http://www.persianacademy.ir

كتابخانه مجلس

http://www.majlislib.org

كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

http://www.nli.ir

كتابخانه منطقه ای علوم و تكنولوژی شیراز 

http://www.srist.com

مركز آمار ایران

http://www.sci.or.ir

مركز اطلاعات و تحقیقات زعفران

http://www.iransaffron.org

مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران

http://www.irandoc.ac.ir

مركز تحقیقات بین المللی مهندسی ژنتیك و بیو تكنولوژی

http://www.nrcgeb.ac.ir

مركز تحقیقات تروما و پژوهشهای جراحی سینا

http://www.sinatrc.ac.ir

مركز تحقیقات دانا

http://www.danacenter.com

مركز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف

http://www.aictc.com

مركز تحقیقات غدد درون ریز

http://www.erc-iran.com

مركز تحقیقات فیزیك نظری

http://www.ipm.ac.ir

مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی

http://www.noorsoft.org

مركز تحقیقات مواد و انرژی

http://www.merc.ac.ir

مركز دایره المعارف بزرگ اسلامی

http://www.cgie.ir

مركز تحقیقات نجوم و فضا

http://www.casr.ac.ir

مركز سرطان شناسی

ttp://www.cancer-institute.ac.ir

مركز قلب شهید رجایی

http://www.rhc.ac.ir

مركز ملی اقیانوس شناسی

http://www.incoir.org

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله علیه

http://www.qabas.net

موسسه بین المللی تحقیقات سل و بیماری های ریوی

http://www.nritld.ac.ir

موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

http://www.rici.ac.ir

موسسه تحقیقات بیوتكنولوژی كشاورزی ایران

http://www.abrii.ac.ir

موسسه تحقیقات هوا فضا

http://www.ari.ac.ir

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

http://www.iies.org

موسسه مطالعات تاریخ معاصر

http://www.iichs.org

موسسه مطالعات دریای خزر

http://www.caspianstudies.com

ناشران كتاب ایران

http://www.nasherrin.com