خبر بسیار خوب و افتخارآمیز از پژوهش در دانشگاه خوارزمی


در فهرست جدید ESI دو تن از همکاران محترم عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در لیست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند:

دکتر بهمن نادری
از دانشکده‌ی فنی مهندسی

دکتر حمید رضا جمالی مهموئی
از دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی

به این عزیزان فرزانه، صمیمانه شادباش می‌گوییم و برای آنها آرزوی پیشرفت و درخشش روزافزون داریم.

شایان ذکر است که دکتر جمالی مهموئی دومین بار است که به چنین افتخاری نائل می‌شود.

معاونت پژوهش و فناوری