منو های اصلی
Skip to Content

بازدید اساتید فناور از کارگاه مترو تهران

 اساتید فناور دانشگاه خوارزمی  از کارگاه مترو تهران درایستگاه فتح آباد تاریخ 1396/07/29 با همکاری دانشکده مدیریت و فنی ومهندسی و مرکز رشد بازدید کردند.