اولین جلسه هماهنگی مراسم هفته پژوهش 96

اولین جلسه هماهنگی مراسم هفته پژوهش در تارخ 1396/08/16 با حضور نماینده معرفی شده از سوی دانشکده ها در محل معاونت پژوهش و فناوری در تهران تشکیل گردید .