معرفی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک معرفی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک

دکتر داریوش علیمحمدی

دکتر داریوش علیمحمدی   

 

نشانی تهران: خیابان شهید مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن تهران: 86070788 - 021

دورنگار تهران: 88825016 - 021

 

نشانی کرج: حصارک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، کد پستی: 37551- 31979

تلفن کرج:   34579600 -026  داخلی (2774)     

دورنگار کرج: 34551024 - 026

 

نشانی پست الکترونیک: alimohammadi@khu.ac.ir