معرفی مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک معرفی مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک

دکتر یزدان منصوریان

دکتر یزدان منصوریان      

سوابق علمی        

نشانی تهران: خیابان شهید مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی

تلفن تهران: 88321311 - 021

دورنگار تهران: 88825016 - 021

 

نشانی کرج: حصارک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، کد پستی: 37551- 31979

تلفن کرج:   34579600 -026  داخلی (2774)     

دورنگار کرج: 34551024 - 026

 

نشانی پست الکترونیک: mansourian@khu.ac.ir

 

زمستان 1394

http://cvs.khu.ac.ir/yazdan.htm

http://ymansourian.ir