همکاران همکاران

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

تهران

رقیه علیزاده

مسئول دفتر(تهران)

تلفن:86070902   فکس:88825580

داخلی: 4470

حسین صالحی

مسئول پرتال پژوهشی

تلفن:86070902  فکس:88825580

داخلی: 4470

سودابه مهری

کارشناس اعتبارویژه پژوهشی

تلفن: 88848941 و 88307160

داخلی: 4488 و 4458

سمیه حسنی

کارشناس پاداش مقالات

تلفن: 88848941 و 88307160

داخلی: 4488 و 4458

صدیقه عرب

کارشناس رایانه

تلفن: 88848941 و 88307160

داخلی: 4488 و 4458

ذوالفقار شاکر

کارشناس همایش ها، سفرها

تلفن: 88848941 و 88307160

داخلی: 4488 و 4458

فرهاد صالح

مسئول دبیرخانه

تلفن: 88848941 و 88307160

داخلی: 4488 و 4458

جواد اسماعیلی

حسابدار

تلفن: 88848941 و 88307160

داخلی: 4488 و 4458

محمد سروری

کارشناس مجلات

تلفن: 88848941 و 88307160

داخلی: 4488 و 4458

کرج

شیما والی نژاد

مسئول دفتر

تلفن : 34575017-026

معصومه ترکی

کارشناس آمار