معرفی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری معرفی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

دکتر محمدحسین مشهدی زاده

دکتر محمدحسين مشهدي زاده

سوابق علمی

     تلفن: 88848944-021

     فکس: 88825580-021

     نشانی پست الکترونیک: 

     mashhadizadeh@khu.ac.ir

    mashhadizadeh@yahoo.com