معرفی مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه معرفی مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

دکتر عطا شاکری

دکتر عطا شاکری

سوابق علمی

     تلفن: 86070902-021

     فکس: 88825580-021

     نشانی پست الکترونیک: 

      atashakeri@khu.ac.ir

      shakeri1353@gmail.com