معرفی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

دکتر امید مهدی عبادتی اصفهانی

 

 

 

دکتر امید مهدی عبادتی اصفهانی

سوابق علمی

نشانی تهران:

تلفن تهران:  86070912-021

داخلی: 4412-88329220-021

 

نشانی کرج:

تلفن کرج: 34575012-026

داخلی: 2619-34579600-026

دورنگار: 4575012-0263

 

نشانی پست الکترونیک: dr.ebadati@live.com

                                       ebadati@ khu.ac.ir