معرفی مدیر مرکز رشد و توسعه واحدهای فناور معرفی مدیر مرکز رشد و توسعه واحدهای فناور

 

دکتر محمد نبیونی

سوابق علمی

     تلفن: 88848944-021

     فکس: 88825580-021

     نشانی پست الکترونیک: