معرفی مدیر مرکز رشد و توسعه واحدهای فناور معرفی مدیر مرکز رشد و توسعه واحدهای فناور

دکتر سید حسین حسینی لواسانی

 

     تلفن: 86070902-021

     فکس: 88825580-021

     نشانی پست الکترونیک :  lavasani@khu.ac.ir