معرفی مدیر امور پژوهشی معرفی مدیر امور پژوهشی

 

دکتر سعید ضرغامی

     سوابق علمی

شماره تماس:  34579600-026
تهران:           88825580-021
پست الکترونیکی:

szarghami@khu.ac.ir

 zarghamii2005@yahoo.com