معرفی مدیر آزمایشگاه مرکزی معرفی مدیر آزمایشگاه مرکزی

دکتر روزبه جواد کلباسی

دکتر روزبه جواد کلباسی

سوابق علمی

     نشانی: تهران، خيابان مفتح، شماره 49.

     تلفن: 86070902-021

     فکس: 88309293-021

     نشانی پست الکترونیک: rkalbasi@khu.ac.ir