معرفی مدیر آزمایشگاه مرکزی معرفی مدیر آزمایشگاه مرکزی

دکتر خلیل رضایی

دکتر خلیل رضایی

سوابق علمی

     نشانی: تهران، خيابان مفتح، شماره 49.

     تلفن: 88309293-021

     فکس: 88309293-021

     نشانی پست الکترونیک: khalil.rezaei@khu.ac.ir